Milo-White-Kitten-2-1


A child wearing white chemo cap with white kitten button